Get Adobe Flash player

 

โรงเรียนบ้านบาละมีฝ่ายบริหารรับผิดชอบโครงการ ๕ ฝ่าย รวมทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ ประกอบด้วย
๑.  โครงฝ่ายบริหารงานวิชาการ มี   ๙ โครงการ
๑.โครงการส่งเสริมอัจฉยภาพคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
๓.โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.ผลิตสื่อการเรียนการสอน
๕.สอนซ่อมเสริม
๖.ค่ายรักการอ่าน
๗.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๘.พัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล
๙.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, อิสลามศึกษาและปฐมวัย
๒.    ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   มี ๕ โครงการ
๑.โครงการประชุมสัมมนาการเงิน บัญชี และพัสดุ           
๒.โครงการการจัดระบบการเงินและพัสดุ                                                         
๓.โครงการทุนเพื่อการศึกษา
๔.สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านบาละ
 ๓.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มี   ๑๖ โครงการ
๑.ส่งเสริมประชาธิปไตย
๒.กิจกรรมพิธีไหว้ครู
๓.วันเด็กแห่งชาติ   ๒๕๕๕
๔.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนว
๕.ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
๖.กีฬาสัมพันธ์
๗.เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ๓ ดี
๘.ทัศนศึกษา
๙.วันแห่งความภาคภูมิใจ
๑๑.ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
๑๒.โรงเรียนสีขาว
๑๓.ศาสนานำทาง เข้าค่ายพุทธบุตร
๑๔.ทำบุญเดือนสิบ (วันสารท)
๑๕.สวดมนต์ อบรม
๑๖.วันแม่แห่งชาติ 
๔. โครงฝ่ายบริหารงานบุคคล   มี   ๕ โครงการ
๑.ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
๒.การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
๓.พัฒนาแฟ้มสะสมงานเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ
๔.ผู้กำกับลูกเสือ 
๕.การจัดสรรอัตรากำลัง 
๕. โครงการฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศมี   ๕ โครงการ
๑.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒.โครงการจัดทำวารสาร “บาละสัมพันธ์”                               
๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
๔.โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๕.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
๖.โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๖. โครงการปฐมวัย มี  ๙  โครงการ
๑.โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม  
๒.โครงการบัณฑิตน้อย                  
๓.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้                 
๔.โครงการวารสารอนุบาล                 
๕.โครงการรักการอ่าน                 
๖.โครงการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน                 
๗.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                 
๘.โครงการโครงการสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริม
๙.โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต
๗. โครงการอิสลามศึกษา มี  ๗  โครงการ
๑.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
๒.โครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
๓.โครงการอบรมพัฒนานักเรียนเรียนรู้อัล – กุรอาน (กีรออาตี)
๔.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
๕.โครงการวันอาซูรอ
๖.โครงการสู่วิถีทางแห่งอิสลาม
๗.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้